مقالات

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

كميسيون استاندارد – پودر خاموش‌كننده آتش – ويژگيها و روش‌هاي آزمون

(تجديدنظر)

رئيس سمت يا نمايندگي
ميرحبيبي, افتخارالسادات(فوق ليسانس شيمي تجزيه) عضو هيئت‌علمي دانشگاه الزهرا
اعضاء
حسيني، سيد داوود(فوق‌ليسانس مهندسي شيمي ) شركت ايمن تاش سپاهان
فرازمند، محسن(ليسانس شيمي كاربردي) پژوهشگاه شركت نفت
مختاري، هاشم(فوق ليسانس شيمي) شركت صنايع هواپيمايي ايران
مشيري امين، احمد(مهندسي شيمي ) شركت آذرنبرد فربد
محمد شهيدي صالحي شركت صنايع شيميائي لوشاره
دبير
سالاروند، زهره(فوق ليسانس شيمي معدني) عضو هيئت‌علمي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

فهرست طالب
عنوان   صفحه
پيشگفتار ………ب
مقدمه … ……. 1
1 هدف و دامنه كاربرد ……… 1
2 مراجع الزامي……… 1
3 اصطلاحات و تعاريف….. 2
4 نمونه‌برداري….. 4
5 طبقه‌بندي………… 5
6 ويژگيها……… 5
7 روش‌هاي آزمون….. 9
7-1 تركيب شيميايي……. 9
7-1-1 تعيين بي‌كربنات سديم يا پتاسيم….. 9
7-1-2 تعيين منوآمونيوم فسفات……….. 11
7-2 جرم مخصوص ظاهري……… 14
7-3 قدرت جذب رطوبت……. 14
7-4 رطوبت……. 15
7-5 مقاومت در مقابل كلوخه شدن و بهم چسبيدن………. 16
7-6 دانه‌بندي…… 18
7-7 آزمون حد نارسايي الكتريكي……… 19
7-8 كارآيي در عمل تخليه…… 20
7-9 آزمون كارايي…. 22
7-9-2 كارايي در مقابل آتش گروه A….. 22
7-9-3 كارايي در مقابل آتش گروه B… 24
8 بسته‌بندي و نشانه‌گذاري….. 25
پيوست الف… … 32
پيوست ب…… ………………….. 33
پيوست پ….. ….34

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *