معرفی کودآلی مایع پتاس نیتروژن دار(کود آلی مایع غنی شده )

به دنبال تغییر نگرش در مصرف کودهای گوگردی و با هدف افزایش بهبود و سهولت واکنش گوگرد با خاک و جذب آن توسط گیاه برای اولین بار کود آلی مایع پتاس نیتروژن دار به روش غیر حرارتی در کشور توسط پژوهشگران شرکت اختراع و در چرخه تولید تجاری درآمد. این ترکیب دارای ویژگی منحصر به فرد بوده که بدون حرارت دهی مستقیم و بالا پتاس گوگرد نیتروژن آلی و کربن آلی می باشد که مبتنی بردانش فنی دانشمندان کشور تهیه شده است. با توجه به اینکه عمده خاکهای کشور و بخصوص منابع اراضی استان خراسان بزرگ رضوی و استانهای شرقی، جنوب و مرکز کشور که خاکها به دلیل وجود PH بالا، آهک زیاد، برخی از عناصر غذایی بویژه فسفر، آهن و روی تثبیت شده و از دسترس گیاه خارج می گردد. این شرکت ضمن ارائه خدمات صادقانه و مفید به سهولت برای جامعه هدف نیاز کود غنی شده را تأمین می نماید. امید است با عرضه این کود توانسته باشیم قدمی مثبت در راستای کشاورزی، باغداری و ارتقاء تولید کمی و کیفی کشور برای افزایش تولید محصولات کشاورزی ایران عزیز برداشته باشیم.

نقش و جایگاه کود غنی شده مایع در گیاه

گوگرد بعنوان چهارمین عنصر ضروری (در برخی منابع بعنوان دومین) درگیاه محصوب می شود. بسیاری از فعالیتهای آنزیمی، تنظیم کننده های رشد و تولید کلروفیل بصورت مستقیم به گوگرد مرتبط است. گوگرد درساختمان اسیدهای آمینه و تولید پروتئین نقش حیاتی دارد. گوگرد باعثافزایش روغن در دانه های روغنی، بهبود کیفیت میوه و افزایش عملکرد در محصولات زراعی و باغی می گردد. این عنصر در افزایش مقاومت گیاهان به بیماریها، خشکی و سرمازدگی نقش مؤثری دارد و از تجمع نیترات دربافتهای گیاهی جلوگیری می نماید.

وضعیت گوگرد در خاک و گیاه

مقدار گوگرد موجود در خاک بطور میانگین 0/5 تا 0/10درصد می باشد. کمبود این عنصر در اکثر خاکها خصوصاً در اراضی که بافت سبک و یاماده آلی کم کمی باشد عمومیت دارد و علاوه بر آن قابلیت جذب اندک این عنصر در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل فقر شدید مادهآلی در خاکها مطرح است. حد مطلوب غلظت گوگرد در اکثر گیاهان بین0/3 تا 0/4 درصد گزارش شده است.

چرا باید از کود های غنی شده آلی مایع استفاده کرد؟

بدون شک انتظار است تمام کودهای گوگردی تولیدی در کشور مفید و مؤثرباشد. کود غنی شده آلی مایع به روش غیر مذاب (تولید انحصاری این شرکت) به دلیل حفظ شرایط فرمولاسیون و غیر اکسیده بودن آن و قرارگرفتن آن در کنار کربن آلی، پتاس شرایط ایده آلی را برای افزایش واکنش پذیری و جذب آن در خاک را فراهم نموده، این کود به مدت کوتاهی بعد از مصرف با خاک واکنش و مورد استفاده گیاه قرار می گیرد. درخاکهای فقیر از نظر ماده آلی و با رطوبت کم نیاز است با مصرف کودهای گوگردی غنی شده از باکتری های تیوباسیلوس همراه کود استفاده گردد و بعضاً اثربخشی آن نیاز به زمان خواهد داشت. این نقیصه در کود گوگرد آلی مایع برطرف شده است و از طرفی مقدار، نحوه مصرف و هزینههای این کود خیلی کم و حمل و نقل آن نیز آسان و بی خطر می باشد و از همه مهمتر تنوع در نحوه مصرف همراه آب آبیاری و محلول پاشی برمزیت این کود افزوده، ضمن آنکه این کود نوعی ترکیب دو منظوره محسوب و موجب افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماریها و کنترل طیف وسیعی از آنها می شود.

علائم کمبود کودآلی مایع غنی شده در گیاهان

رنگ پریدگی و کوتاهی و کوچک شدن بوته و گل گیاه در شرایط کمبود گوگرد، ساقه های گیاه کوتاهتر و نازکتر و بیشتر چوبی هستند. گلوکز و یا زردی برگ ابتدا در برگهای جوان مشاهده می شود، رنگ برگها تک نواخت و متمایل به زرد است و در شدت کمبود کاملاً زرد میشود. در غلات با شدت کمبود تعداد دانه در سنبله کم و تشکیل خوشه با مشکل مواجه می گردد. در پسته، زردی برگهای جوان، کاهش رشد برگ و نازکی شاخه ها کاملاً مشهود است.

مزایای مصرف کود گوگرد آلی مایع

تأمین عنصر غذایی گیاه برای رشد و افزایش عملکرد واصلاح  اکثر خاکها بویژه خاکهای شور و قلیاء بهترین گزینه است. گوگرد بعد از مصرف، موجب تعدیل PH خاک شده و قابلیت جذب بسیاری ازعناصر غذایی از جمله فسفر آهن، روی، مس و منگنز را افزایش می دهد. اثر سمیت سدیم و بور را در خاکهای شور کاهش می دهد. گوگرد خاصیت ضد عفونی کردن خاک را دارد و از توسعه بیماریهای قارچی جلوگیری می کند. موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی و سرمازدگی می گردد. گوگرد مایع یک ترکیب دومنظوره است که باعث جلوگیری از بسیاری ازبیماریها از جمله بیماریهای قارچی، سفیدک ها و در صورت محلول پاشی به دلیل تولید بوی خاص، مانع حمله بیشتر آفات از جمله شته ها، کنهها، زنجیره و پسیل در گیاهان و درختان میوه می شود. این ترکیب بدلیل داشتن چندین نوع اسید آمینه مفید و کربن آلی بعنوان یک ترکیب ضد تنش عمل کرده و سرعت رشد اندامهای گیاه را افزایش میبخشد. کودآلی مایع غنی شده یک ترکیب آلی و ارگانیک محسوب و برای محیط زیست و انسان بدون خطر و اثر باقی مانده ندارد. مصرف این ترکیب درتمام محصوالت زراعی و باغی ضروری محسوب می گردد. گوگرد با برقراری تعادل بین نسبت S/N باعث کارایی مصرف کودهای ازته می گردد. گوگرد با آزاد سازی و افزایش قابلیت جذب برخی عناصر در مصرف کودهای فسفاته و ریز مغذی ها صرفه جویی می کند. گوگرد در واکنش با آب موجب بهبود کیفی آب آبیاری و راندمان آن را افزایش می دهد. ضدعفونی کردن تدریجی خاک و کمک به سلامت محیط زیست و کاهش مصرف سموم کود گوگردی باعث افزایش فعالیت میکروبها و باکتری های مفید خاک میشود.

راهنمای جامع مصرف کودآلی مایع غنی شده

توجه: مطالب ذیل صرفاً مبتنی بر نوع و فرمولاسیون این شرکت بوده، درمورد سایر شرکتها که تولید کننده کود گوگرد مایع هستند این دستورالعمل مصداق ندارد بلکه از دستورالعمل های همان شرکت بهرهبرداری فرمائید. مصرف هر نوع ترکیب کودی از جمله کود گوگرد مایع آلی با توجه بهنیاز واقعی خاک، آب اقلیم و نوع محصول و شناخت از وضعیت خاک بویژه مقدار ضروری و قلیاییت، میزان آهک و ماده آلی و بافت و مقدار گوگرد
خاک بایستی انجام گردد. بنابراین مشتریان عزیزی که دارای آزمایش خاک هستند می توانند نتایج آزمون خاک را به این شرکت ارائه تادستورالعمل دقیق تری توسط مشاور فنی شرکت ارائه گردد. با توجه به شناخت اجمالی از وضعیت خاکهای کشور و بررسی منابع در ایران بویژه در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک و اینکه عالوه بر کمبود عمومی گوگرد در خاکها قابلیت جذب آن در شرایط فقر ماده آلی در اکثر مناطق فراگیر بوده و از طرفی عموماً در خاکها تعادل مناسبی بین نیتروژن و گوگرد وجود ندارد و بعلاوه  آن اساساً حد اقلی از میزان مصرف گوگرد بدلیل ویژگی خاص این عنصر ضروری است و حتی مصرف لوکس آن مشکلی نداشته با لحاظ نمودن جمیع جهات و نوع کود و فرمولاسیون این شرکت، توصیه هایذیل برای بهره برداری کشاورزان عزیز ارائه می گردد.

آبیاری
لیست قیمت
محلولپاشی

کود مایع آلی غنی شده مخصوص غلات (گندم و جو)

نتایج مطالعات انجام شده در سالهای اخیر حکایت از آن دارد که به دلیل استفاده از محصولات پر نیاز به عناصر غذایی و کشاورزی متمرکز منجر به تخلیه بسیاری از عناصر غذایی از خاک از جمله گوگرد در اکثر نقاط جهان شده است، به طوری که نتایج تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد در دو دهه اخیر میزان گوگرد قابل استفاده حدود 33 تا 40 درصد خاکهای تحت کشت گندم کشور کمتر از حد بحرانی و یا به عبارتی خاکها با فقر کود مواجه است.

مقدار و زمان مصرف

8 لیتر مرحله پنجه دهی و بعد از سپری شدن سرمای زمستان در صورت امکان مقدار 4 لیتر قبل از ظهور سنبله

جو
گندم و جو
گندم

کود مایع آلی غنی شده مخصوص ذرت

ذرت از گیاهان پر نیاز به عناصر غذایی است و به گوگرد نیاز بیشتری دارد، به طوریکه سالانه بین حداقل 16 تا 22 کیلوگرم گوگرد از خاک استخراج می نماید. گیاه ذرت به جز عناصر ماکرو به عناصر دیگری مانند روی و گوگرد اهمیت بسزایی دارند. کمبود گوگرد موجب زردی عمومی برگهای جوان ذرت می شود و در بیشتر موارد کمبود ازت اشتباه گرفته می شود.

مقدار و زمان مصرف

10 لیتر مرحله ساقه رفتن (وقتی ارتفاع گیاه حدود 30 سانتیمتر باشد) در صورت امکان مقدار 6 لیتر قبل از ظهور گل آذین

ذرت
ذرت
ذرت

کود مایع آلی غنی شده مخصوص کلزا

بوته و دانه دارای مقدار زیادی پروتئین است. پروتئین کلزا از آمینو اسیدهای ساده محتوی گوگرد تشکیل شده است و زمانی تولید می شود که نسبت ازت به گوگرد متعادل باشد (8 به 1 ). کلزا به این دلیل به مقدار بیشتری گوگرد نیاز دارد که مقدار پروتئین دانه آن بیشتر و نیاز است که درصد روغن و اسیدهای چرب افزایش یابد. کمبود گوگرداغلب مانع سنتز پروتئین ها و در نتیجه موجب کاهش عملکرد می شود. اختلال در رشد و کوچک ماندن یا زرد بسیار کمرنگ از دیگر عوارض کمبود گوگرد هستند.

مقدار و زمان مصرف

10 لیتر در مرحله خروج کامل از روزت و 3 لیتر در مرحله قبل از غنچه دهی همراه آب آبیاری

کلزار
کنترل آفت
کلزار

کود مایع آلی غنی شده مخصوص گوجه فرنگی

با فرض عملکرد حدود 35 تن میزان گوگردی که گوجه فرنگی از خاک استخراج می کند حدود 50 کیلوگرم می باشد. بنابراین این محصول نیزبه گوگرد نیاز بالایی دارد. حدود مطلوب گوگرد در برگ گوجه فرنگی بین0/8 -0/4  درصد برآورد شده. در نتایج تحقیقی در مناطق کشت گوجه فرنگی نتایج نشان داد بیش از 60 درصد مناطق با کاهش گوگرد قابل جذب مواجه اند.

مقدار و زمان مصرف

بعد از خاک دهی پای بوته 3 لیتر و قبل از تشکیل گلدهی 3 لیتر در هکتار بصورت محلولپاشی

گوجه فرنگی
کنترل آفت
گوجه فرنگی

کود مایع آلی غنی شده مخصوص خیار

متأسفانه مصرف بیش از نیاز کودهای ازته در خیار موجب به هم خورد تعادل نسبت نیتروژن به گوگرد شد. علیرغم افزودن کود نیتروژنه به دلیل کمبود گوگرد قابل جذب عملکرد بهینه در مزرعه خیار حاصل نمیگردد. بنابراین مصرف کود گوگردی در خیار بسیار ضروری خواهد بود و علاوه بر فراهم گوگرد در جذب و کارایی نیتروژن و سایر مواد غذایی مؤثر و همچنین در کنترل بیماری های سفیدک برگ خیار اثر خوبی دارد.

مقدار و زمان مصرف

در زمانی که گیاه 6 تا 8 برگی است مقدار 8 لیتر و در زمان ساقهدوانی تا قبل از گلدهی 6 لیتر در هکتار همراه آب آبیاری توصیه میگردد.

خیار
کنترل آفت
خیار

کود مایع آلی غنی شده مخصوص سیب زمینی و پیاز

سیب زمینی اصولاً خاکهای با PH قلیایی ضعیف را ترجیح می دهد. بنابرایناز این دیدگاه گوگرد برای تعدیل موضعی PH خاک نقش مهمی دارد و ازطرفی مصرف گوگرد مانع از تجمع نیترات در غده می شود.

مقدار و زمان مصرف

40 روز بعد از کاشت 3 لیتر در هکتار و قبل از گلدهی 5 لیتر در هکتار بصورت محلولپاشی توصیه می گردد.

سیب زمینی و پیاز
کنترل آفت
سیب زمینی و پیاز

کود مایع آلی غنی شده مخصوص چغندر قند

برقراری تعادل بین نیتروژن(ازت)  و گوگرد در دستیابی به عملکرد مناسب غده در چغندر قند اهمیت زیادی دارد.

مقدار و زمان مصرف

8 لیتر در زمان 6 برگی و 3 لیتر در زمان 12 برگی بصورت محلولپاشی

چغندر قند
کنترل آفت
چغندر قند

کود مایع آلی غنی شده مخصوص زعفران

گوگرد ضمن اصلاح اسیدیته و شوری خاک به جذب عناصر غذایی کمک کرده و باعث افزایش کمی و کیفی پیاز و گل زعفران می گردد. همچنین گوگرد در کنترل کنه ها و بیماری های قارچی نقش مؤثری دارد و مانع پوسید گی پیاز زعفران می شود. بیماری زوال زعفران در اثر پیدایش قارچ ریزوکتونیا و …  در پیاز به وجود می آید. به یزح پیاز حمله کرده، بر یو آن لکه های قرمز ایجاد و به تدریج به داخل نفوذ می کند. نفوذ این قارچ به داخل پیاز موجب برآمدگی هایی در سطح آن و پوسیدن و خشک شدن برگها می گردد.

مقدار و زمان مصرف

با اولین آبیاری 5 لیتر و همراه با دومین سرک اوره 4 لیتر

زعفران
کنترل آفت
زعفران

کود مایع آلی غنی شده مخصوص باغات پسته

کمبود گوگرد در پسته خیلی شبیه به علائم کمبود ازت است. زردی برگهای جوان و قسمتهای انتهایی سرشاخه ها علائم کمبود گوگرد می باشد. کمبود گوگرد می تواند باعث کاهش رشد گیاه و نازکی ساقه ها و پیچیدگی برگها شود. نتایج بیش از 1500 نمونه خاک در باغات پسته خراسان و 350 نمونه برگ نشان داد که پسته به دلیل عدم تعادل عناصرغذایی، شوری و PHبالای خاک و حضور آهک بالا موجب ناهنجاری هایی که عامل تغذیه ای دارد از جمله حاشیه خشکیدگی، ناخندانی، پوکی و … میگردد. مصرف گوگرد تقریباً در تمام باغات پسته ضروری است. نقش گوگرد در کنترل آفات و بیماریهای پسته بویژه در کنترل پسیل پسته نیزبسیار مفید و اثربخش می باشد.

مقدار و زمان مصرف

8 لیتر همراه آب در زمان ارزنی شدن و 6 لیتر در زمان پر کردن مغزو برای کنترل پسیل 3 لیتر و تکرار دو هفته بعد 4 لیتر در هکتار

پسته
کنترل آفت
پسته

کود مایع آلی غنی شده مخصوص سیب و گلابی

در اکثر باغات سیب و گلابی هرچند کمبود گوگرد در نتایج آنالیز نمونه برگ و میوه مشهود است و هرچند مصرف انواع مواد کود حاوی گوگرد دراینگونه باغات مرسوم است ولی بعضاً قابلیت جذب گوگرد بویژه گوگردهای گرانوله کم و پروسه زمانی تجزیه و فراهمی گوگرد برای درختان با سرعت کمتری انجام می گردد. کود گوگرد آلی مایع می تواند کمبودگوگرد را خیلی سریع برطرف نماید. ضمن آنکه محلولپاشی با این کود، سرعت جذب را خیلی سریعتر و در فراری دادن بسیاری از آفات و کنترل برخی بیماریها نقش مؤثری دارد.

مقدار و زمان مصرف

بعد از گلدهی 8 لیتر در هکتار و محلولپاشی 4 در هزار بعد از فندقیشدن میوه و درباره گلابی به محض مشاهده پسیل 3 لیتر در نوبت اول و 4 لیتر با فاصله دو هفته بعد

سیب و گلابی
کنترل آفت
سیب و گلابی

کود مایع آلی غنی شده مخصوص انگور

انگور از جمله درختانی است که گوگرد نقش مؤثر در بهبود کیفیت و کمیت تولید این محصول دارد. بویژه محلولپاشی با این گوگرد برای کنترل انواع بیماریها از جمله بیماریهای قارچ (سفیدک) نقش بسیارمؤثری دارد. در کمبود شدید گوگرد برگها رشد ضعیفی داشته و در بخشهای فوقانی، برگها بصورت فنجانی شکل درآمده و رنگ ارغوانی در پشت برگها مشاهده می شود. گلها نیز اغلب رنگ پریده می باشند.

مقدار و زمان مصرف

10 لیتر گوگرد 10 تا 15 روز قبل از گلدهی و به محض ظهور اولین علائم سفیدک 4 لیتر در هکتار محلولپاشی

انگور
کنترل آفت
انگور

کود مایع آلی غنی شده مخصوص کنترل برای بیماری سفیدک انگور

سفیدک انگور نوعی بیماری قارچی است که در تمام باغات انگور در سطح کشور وجود دارد و سالانه خسارات زیادی را به کشاورزان وارد می کند.کود گوگرد مایع قادر است این بیماریها را بصورت ارگانیک و بدون اثرسمیت کنترل نماید.

مراحل جامع کنترل آن

مرحله اول: وقتی 5 تا 8 برگ بر روی هر شاخه وجود دارد، مقدار مصرف 3 لیتر در هکتار

مرحله دوم: بعد از گلدهی انگور به میزان 4 لیتر در هکتار

مرحله سوم: وقتی غوره انگور به تازگی ترش مزه شده به میزان 4 لیتر در هکتار

سفیدک انگور
سفیدک انگور
سفیدک انگور

کود مایع آلی غنی شده مخصوص باغات انار

در کمبود شدید گوگرد برگها رشد ضعیفی داشته و در بخشهای فوقانی برگها بصورت فنجانی شکل درآمده و رنگ ارغوانی در پشت برگها مشاهده می شود. گلها نیز اغلب رنگ پریده می باشند.

مقدار و زمان مصرف

3 لیتر قبل از گلدهی بصورت آبیاری و 4 لیتر در زمان گردویی شدنمیوه بصورت محلولپاشی

انار
کنترل آفت
انار

کود مایع آلی غنی شده مخصوص محصولات گلخانه ای

گوگرد در محصولات گلخانه ای نقش بسیار مفیدی از نظر اصلاحی بستر کشت، بهبود کیفیت و افزایش راندمان آبیاری، افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی و از همه مهمتر کنترل بیماریهای قارچی، نماتدهای ریشه و سایر بیماریهای خاکزی را دارد.

مقدار و زمان مصرف

یک ماه بعد از نشاء 5 لیتر همراه آب آبیاری و مقدار 5 لیتر قبل ازشروع گلدهی بصورت آبیاری و 3 لیتر در زمان تشکیل میوه بصورت محلولپاشی و به محض مشاهده اولیه علائم بیماری قارچی با غلظت 3 درهزار محلولپاشی و تکرار آن 15 روز بعد انجام شود.

محصولات گلخانه ای
کنترل آفت
محصولات گلخانه ای

کود مایع آلی غنی شده مخصوص باغات مرکبات

مرکبات از جمله درختانی است که به کمبود گوگرد حساس تر از بقیه درختان است.  در کمبود گوگرد برگها متمایل به زرد و تعداد گلها زیاداما ضعیف، رشد سرشاخه ها کم، میوه بد شکل رنگ پذیری خوبی ندارد. پوست ضخیم و چروکیده و مستعد بیماریهای قارچی می باشد.

مقدار و زمان مصرف

10 لیتر قبل از گلدهی بصورت آبیاری و 4 لیتر در زمان گردویی شدن میوه بصورت محلولپاشیکنترل انواع بیماریهای قارچی درختان مرکبات عبارتند از فوماژین یادوده، گموز ریشه و طوقه، آنتراکتوز، لکه قهوه ای برگ
نوبت اول: بعد از هرس مقدار 4 لیتر در هکتار
نوبت دوم: در مرداد ماه به مقدار 4 لیتر و در صورت مشاهده علائم بیماری در اوایل شهریور تکرار می گردد.

مرکبات
کنترل آفت
مرکبات

کود مایع آلی غنی شده مخصوص نخلستان های خرما

در نتایج به دست آمده از مصرف کود گوگردی در نخلستانها نشان می دهدکه بیماریهای آزمایشی مصرف گوگرد تأثیر معناداری بر شاخص های رشد رویشی از جمله تعداد و طول برگ، تعداد و طول برگیجه و ارتفاع نهال و همچنین میزان عناصر غذایی از جمله فسفر، روی و منگنز نسبت به تیمار شاهد داشته اند. کمبود گوگرد برخلاف نیتروژن در برگهای جوانتر ظاهر می گردد. کمبود این عنصر در نخل خرما بصورت زردی یکنواخت برگها و کاهش اندازه برگها ظاهر می شود. در حال کمبود شدید نوک برگیجه ها ممکن است خشکیده شده و رشد آنها متوقف گردد.

مقدار و زمان مصرف

قبل از گرده افشانی 10 لیتر در هکتار و در زمان تکامل میوه ها معمولاً در تیر ماه 3 لیتر در هکتار همراه آب آبیاری مصرف گردد.

نخلستان خرما
کنترل آفت
نخلستان خرما

کود مایع آلی غنی شده مخصوص پنبه

کمبود گوگرد در پنبه موجب رنگ پریدگی برگها در قسمت بالای بوته شده و در شرایط شدید کمبود رشد زایشی بوته کاهش و شاخه های جانبی کوتاه و عملکرد قوزه بسیار کاهش می یابد. نقش گوگرد در دانه های روغنی از جمله پنبه بسیار مؤثر است و بعد از فسفر سومین عنصر ضروری برای این گیاه گوگرد می باشد. از کل گوگرد جذب شده توسط گیاه حدود 50 درصد آن در دانه ذخیره می گردد. گوگرد علاوه بر نقش تغذیه ای تأثیر بسیار مطلوبی در اسیدیته خاک بویژه در منطقه ریز و صفر خاک داشته و از این طریق می تواند کارایی مصرف دیگر عناصر از جمله فسفر وعناصر کم مصرف را بالا ببرد.

مقدار و زمان مصرف

در زمان 6 تا 8 برگی 10 لیتر در هکتار و 2 هفته قبل از ظهور اولین گل 6 لیتر در هکتار همراه آب آبیاری مصرف گردد.

پنبه
کنترل آفت
پنبه

کود مایع آلی غنی شده مخصوص برنج

گوگرد جزء ترکیبات ضروری اسیدهای آمینه سیستئین، متیونین و سیستین بوده که در تولید کلروفیل و در نتیجه برای تولید پروتئین مورد نیازهستند. این عنصر جزء کوآنزیم مورد نیاز در سنتز پروتئین نیز میباشد. این عنصر در هورمون های تیامین و پیوتین که در متابولیسم کربوهیدرات ها نقش دارد نیز وجود دارد. گوگرد در بعضی از واکنشهای اکسیداسیون نیز نقش دارد. این عنصر نسبت به نیتروژن در گیاه ازتحرک کمتری برخوردار بوده، در نتیجه علائم کمبود ابتدا در برگهای جوان رخ می دهد. در گیاه برنج کمبود گوگرد در طی رشد روشی بر عملکرد تأثیر می گذارد. کاهش در ارتفاع گیاه و توقف در رشد، کاهش تعدادپنجه، خوشه و کاهی در تعداد خوشچه در خوشه، تأثیر در توسعه گیاه ورسیدگی (حدود 15 روز) گیاهان دچار کمبود گوگرد مقاومت کمتری نسبت به شرایط غیر معمول مانند سرما و گرمای زیاد دارد.

مقدار و زمان مصرف کود گوگردی آلی مایع

ابتدای پنجه زنی تا اواسط آن مقدار 6 لیتر در هکتار و در دوره ساقه رفتن 3 لیتر در هکتار

برنج
کنترل آفت
برنج

کود مایع آلی غنی شده مخصوص یونجه

با توجه به اینکه بیشتر خاکهای فلات ایران قلیایی و آهکی می باشد و از کمبود مواد آلی و بی کربناتی بودن آبهای آبیاری باعث محدود شدن حلالیت عناصر غذایی بر مصرف و ریز مغذی ها می شود، خاکهای ایران بطور عموم دارای PH نسبتاً زیادی می باشد. در این شرایط حلالیت برخی از عناصر غذایی از جمله فسفر، آهن، روی، مس و منگنز در محیط رشدرویشی، گیاهان بسیار کم است.

مقدار و زمان مصرف

بعد از چین اول مقدار 6 لیتر و بعد از چین سوم مقدار 5 لیتر درهکتار

یونجه
کنترل آفت
یونجه

کود مایع آلی غنی شده مخصوص محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، طالبی و ...)

یکی از مسائل مهم که خاکهای کشور بدان مبتلاست، عدم قابلیت جذب عناصر غذایی در نتیجه قلیایی بودن خاک می باشد. کارکرد گوگرد دراین اراضی نه بعنوان یک عنصر غذایی مورد نیاز، بلکه بعلت اثرات جانبی و مفید آن در اسیدی کردن موضعی خاک و افزایش قابلیت انحلال برخی از عناصر غذایی حائز اهمیت می باشد. بطوری که وقتی این عنصر با خاک مخلوط شود مواضعی کوچک و پراکنده اسیدی بوجود می آید و میتواند محیط مناسبی برای انحلال و جذب بیشتر و سریعتر عناصر دیگر ازجمله فسفر، آهن، روی، مس و منگنز را فراهم نماید. گوگرد نقش مؤثری در توسعه و ساقه دوانی محصولات جالیزی و درشت شدن و رنگ دهی میوه دارد.

مقدار و زمان مصرف

5 لیتر در زمان کفتری شدن بوته و تکرار آن در زمان ساقه دوانی به مقدار 5 لیتر در هکتار

محصولات جالیزی
کنترل آفت
محصولات جالیزی

کود مایع آلی غنی شده مخصوص سبزیجات

سبزیجات برای رشد و توسعه مناسب و داشتن عطر و بویی مطلوب نیاز به گوگرد دارند. امروزه مصرف بی رویه کودهای ازته برای رشد رویشی سبزیجات متداول و این موضوع باعث تجمع نیترات در بافت گیاهی سبزیجات شده که اثرات سمی برای انسان دارد. مصرف گوگرد موجب عدم تجمع نیترات مضره می گردد.

مقدار و زمان مصرف

مقدار 5 لیتر 20 روز بعد از کاشت همراه آب آبیاری و نوبت دوم بعد از چین اول مقدار 5 لیتر

سبزیجات
کنترل آفت
سبزیجات
خورشیدی
مدرک
خورشیدی